Văn bản – Công Văn

Phiếu dự giờ

File: Download về máy

Ngày ban hành: 04/02/2021

Trạng thái: Đã có hiệu lực

Triển khai công điện của TTCP về phòng chống dịch Covid-19

File: Download về máy

Ngày ban hành: 07/10/2020

Trạng thái: Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ 06 VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ

File: Download về máy

Ngày ban hành: 14/05/2019

Trạng thái: Đã có hiệu lực

QUY CHẾ XÉT TNTHCS

File: Download về máy

Ngày ban hành: 14/05/2019

Trạng thái: Đã có hiệu lực

Quy tắc ứng xử

File: Download về máy

Ngày ban hành: 30/10/2018

Trạng thái: Đã có hiệu lực

Quy chế làm việc

File: Download về máy

Ngày ban hành: 30/10/2018

Trạng thái: Đã có hiệu lực

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36

File: Download về máy

Ngày ban hành: 30/10/2018

Trạng thái: Đã có hiệu lực

Đơn xin nghỉ

File: Download về máy

Ngày ban hành: 30/10/2018

Trạng thái: Đã có hiệu lực